ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ενότητα Εργασίας 1 – ΕΠΜΑΣ

Μελέτη λειτουργικών και τεχνολογικών απαιτήσεων


Ενότητα Εργασίας 2 – ΙΗΔΛ-ΙΤΕ
Φυσικοχημικές εξετάσεις

Δημιουργία υποδομής για την υλοποίηση επιτόπιων αναλυτικών πρωτοκόλλων:
EE2.1 Ανάπτυξη συστημάτων και μεθοδολογίας φυσικοχημικών εξετάσεων: Ανάπτυξη αναλυτικών
συστημάτων και μεθοδολογίας χρήσης τους.
ΕΕ2.2 Δημιουργία πληροφοριακών συστημάτων για τις φυσικοχημικές εξετάσεις: Υλοποίηση πληροφοριακού
συστήματος, για την υποστήριξη των εργασιών και λογισμικού για την ευθυγράμμιση και αντιστοίχιση
(μωσαϊκό) φασματικών εικόνων.


Ενότητα Εργασίας 3 – PRINTEC
Μηχανισμοί ελέγχου και μετατόπισης

Σχεδιασμός πλατφόρμας κίνησης. Λογισμικό, λειτουργίες προσέγγισης προς το έργο και
εντοπισμού θέσης.
ΕΕ3.1 Ανάπτυξη μηχανισμών ελέγχου και μετατόπισης: Κατασκευή τροχήλατης πλατφόρμας. Κατασκευή
σαρωτή Χ-Υ-Ζ.
ΕΕ3.2 Χαρτογράφηση και εντοπισμός θέσης μεθοδολογίας χαρτογράφησης μεγάλων πινάκων, μεθοδολογίας
εύρεσης θέσης του σαρωτή.
ΕΕ3.3 Μηχανισμός κίνησης και Υπολογιστικό Σύστημα Ελέγχου διαδικασιών
ΕΕ3.4 Λογισμικό Διεπαφής
ΕΕ3.5 Δοκιμές βελτιώσεις


Ενότητα Εργασίας 4 – ΙΠ-ΙΤΕ
Πληροφοριακά συστήματα προβολής και διάχυσης πληροφορίας

Ανάπτυξη συστήματος τεκμηρίωσης και προβολής και ψηφιακής πλατφόρμας.
ΕΕ4.1 Ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας: Υλοποίηση ψηφιακής πλατφόρμας, σχεδιασμός σεναρίων
προβολής, σχεδιασμός διεπαφών συστημάτων προβολής του περιεχομένου
ΕΕ4.2 Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων προβολής και διάχυσης: Ανάπτυξη συστημάτων για προβολή
του περιεχομένου σε δύο γλώσσες.
ΕΕ4.3 Δοκιμές και βελτιώσεις
ΕΕ4.4 Εμπλουτισμός δεδομένων


Ενότητα Εργασίας 5
Επίδειξη Εργαστηρίου Ανοικτής Θέασης

Το Εργαστήριο Ανοικτής Θέασης θα λειτουργεί στους χώρους της Εθνικής Πινακοθήκης με τη διαμόρφωση
κατάλληλης υποδομής για εργασίες συντήρησης και διάγνωσης αλλά και επίσκεψη κοινού. Εκτός από τα υπό μελέτη
ζωγραφικά έργα, στην υποδομή θα περιλαμβάνονται οι μηχανισμοί ελέγχου και μετατόπισης, ο απαραίτητος
εξοπλισμός για τη διεξαγωγή των φυσικοχημικών και απεικονιστικών εξετάσεων και τα πληροφοριακά συστήματα
που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του προτεινόμενου έργου. Οι μελετητές/ερευνητές θα μπορούν να μελετούν ή/και
να συντηρούν το έργο και ταυτόχρονα οι επισκέπτες να παρακολουθούν (προγραμματισμένα) τις εργασίες και να
ενημερώνονται για αυτές μέσα από τα συστήματα προβολής και διάχυσης.

Skip to content